Button Made in Germany

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheden, zoals ons profiel op sociale media (hierna gezamenlijk “online aanbod” genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verwerkingsverantwoordelijke”, verwijzen wij naar de definities in Art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

VERANTWOORDELIJKER

KGT GmbH
Creatieve tuintechnologie
Rudolf-Diesel-Straße 1
26670 Uplengen-Jübberde

Telefoon:04956-4075-0
E-Mail:info@kgt-gmbh.de

Algemeen directeur: Christian Berg

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS:

– Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna noemen we de betrokkenen ook wel “gebruikers”).

DOEL VAN DE VERWERKING

– Aanbieden van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
– Contactaanvragen beantwoorden en communiceren met gebruikers.
– Veiligheidsmaatregelen.
– Bereikmeting/marketing

GEBRUIKTE TERMINOLOGIE

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Verwerking” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze. De term is breed en omvat praktisch elke vorm van gegevensverwerking.

“Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“Profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

De “voor de verwerking verantwoordelijke” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

“Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG

In overeenstemming met art. 13 GDPR informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in het privacybeleid wordt vermeld, geldt het volgende: De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6 para. 1 lit. a en art. 7 GDPR, is de rechtsgrondslag voor de verwerking voor het vervullen van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen art. 6 para. 1 lit. b GDPR, is de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen Art. 6 para. 1 lit. c GDPR, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, Art. 6 para. 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag.

VEILIGHEIDSMAATREGEL

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met Art. 32 GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, evenals het risico van variërende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beveiligingsniveau te garanderen dat bij het risico past.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, overdracht, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Bovendien hebben we procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van betrokkenen worden uitgeoefend, gegevens worden verwijderd en we reageren op bedreigingen van gegevens. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 GDPR).

SAMENWERKING MET VERWERKERS EN DERDEN

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) doorgeven, aan hen overdragen of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. als de doorgifte van gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR), u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, dan gebeurt dit op basis van Art. 28 GDPR.

OVERDRACHTEN NAAR DERDE LANDEN

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen als dit gebeurt om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Afhankelijk van wettelijke of contractuele autorisaties, verwerken wij de gegevens alleen in een derde land of laten wij deze verwerken als aan de speciale vereisten van Art. 44 e.v. van de GDPR wordt voldaan. GDPR zijn voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijv. voor de VS via het “Privacy Shield”) of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde “standaard contractuele clausules”).

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie verwerkt worden en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met Art. 15 GDPR.

U hebt dienovereenkomstig. In overeenstemming met Art. 16 GDPR hebt u het recht om aanvulling van uw gegevens of correctie van onjuiste gegevens te verzoeken.

In overeenstemming met Art. 17 GDPR hebt u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt in overeenstemming met Art. 18 GDPR.

U hebt het recht om te verzoeken om de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in overeenstemming met Art. 20 GDPR en om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere gegevensbeheerders.

Bovendien hebt u acc. Art. 77 GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. Art. 7 lid. 3 GDPR met effect voor de toekomst

RECHT VAN BEZWAAR

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 GDPR. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

COOKIES EN RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DIRECTE RECLAME

Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na hun bezoek aan een online service. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online dienst verlaat en zijn browser afsluit. De inhoud van een winkelmandje in een online winkel of een aanmeldingsstatus kan bijvoorbeeld in een dergelijke cookie worden opgeslagen. De term “permanent” of “persistent” verwijst naar cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. De interesses van gebruikers kunnen ook in een dergelijke cookie worden opgeslagen en worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Cookies van derden” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de controller die de online dienst beheert (anders, als het alleen de cookies van de controller zijn, worden ze “first-party cookies” genoemd).

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en geven hierover informatie in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten worden aangegeven, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door deze in de browserinstellingen uit te schakelen. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

VERWIJDERING VAN GEGEVENS

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of de verwerking ervan zal worden beperkt in overeenstemming met Art. 17 en 18 GDPR. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet gewist worden omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, zal de verwerking ervan beperkt worden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of belastingtechnische redenen bewaard moeten worden.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland wordt de opslag in het bijzonder gedurende 10 jaar uitgevoerd in overeenstemming met §§ 147 para. 1 AO, 257 para. 1 Nr. 1 en 4, para. 4 HGB (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudbescheiden, handelsboeken, documenten die relevant zijn voor de belasting, enz.) en 6 jaar in overeenstemming met § 257 para. 1 Nr. 2 en 3, para. 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke vereisten in Oostenrijk wordt de opslag in het bijzonder gedurende 7 jaar uitgevoerd in overeenstemming met § 132 para. 1 BAO (boekhoudkundige documenten, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, kwitanties, zakelijke papieren, overzichten van inkomsten en uitgaven, etc.), 22 jaar in verband met onroerend goed en 10 jaar voor documenten in verband met elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie, radio- en televisiediensten die worden geleverd aan niet-ondernemers in EU-lidstaten en waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.

BEDRIJFSGERELATEERDE VERWERKING

Wij verwerken ook
– Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
– Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, geïnteresseerde partijen en zakelijke partners voor het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

CONTACT ONS

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de gebruiker gebruikt voor het verwerken van de contactaanvraag en de afhandeling daarvan in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid. 1 lit. b) GDPR wordt verwerkt. Gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare organisatie voor het aanvragen van informatie.

Wij verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. Wij beoordelen de noodzaak elke twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

HOSTING EN LEVERING VAN E-MAIL

De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken om dit online aanbod te exploiteren.

Wij, of onze hostingprovider, verwerken inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR in combinatie met. Art. 28 GDPR (afsluiten van een contract voor orderverwerking).

VERZAMELEN VAN TOEGANGSGEGEVENS EN LOGBESTANDEN

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Gegevens waarvan verdere bewaring vereist is voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

GOOGLE ANALYTICS

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). GDPR), gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden, kunt u vinden in het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

INTEGRATIE VAN DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR), gebruiken wij inhoud of serviceaanbiedingen van derde aanbieders binnen ons online aanbod. GDPR), gebruiken we inhoud of serviceaanbiedingen van externe aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”), te integreren.

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. Wij streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “webbakens”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixeltags kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te analyseren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan, onder andere, technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

YOUTUBE

Wij integreren de video’s van het platform “YouTube” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE FONTEN

Wij integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE RECAPTCHA

Wij integreren de functie voor het herkennen van bots, bijv. voor invoer in online formulieren (“ReCaptcha”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE KAARTEN

Wij integreren de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke